Ugrás a tartalomhoz

Follow us!

Free shipping worldwide | 30-Day free returns

Get in touch with us

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az adatkezeléssel érintett személyeknek (cégünk ügyfelei, illetve termékeink, szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) a cégünk adatkezelésével kapcsolatos információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére.

Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve:  eCom Empire Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 4405 Nyíregyháza, Lejtő utca 69
Cégjegyzékszám: 15-09-086394
Adószám: 26754565-2-15

Közösségi adószám: HU26754565

 

Az Adatkezelőt a cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Az Adatkezelő adószáma: 26754565-2-15

Az Adatkezelő statisztikai számjele:

 

Az Adatkezelő elérhetőségei: 

postai cím: 4405 Nyíregyháza, Lejtő utca 69.

elektronikus elérhetőség (e-mail cím): info@lindalime.com

telefonszám: +36 70 241 1416  (hétköznap 8.00-16.00 között)

Fogalommagyarázat

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik. Ha az adatait kezeli cégünk, akkor Ön is érintett!

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

Profilalkotás: Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

Álnevesítés: a Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a Személyes Adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni; 

Nyilvántartási rendszer: a Személyes Adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel; 

Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes Adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes Adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.

Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;  

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes Adatok.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó Személyes Adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által a  GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az Adatkezelőt vagy Adatfeldolgozót képviseli az Adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

Személyes Adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) Személyes Adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) Személyes Adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket; 

Az Adatkezelés elvei, céljai és jogalapjai, az adatkezelési időtartam meghatározása 

3.1. Az Adatkezelés elvei

Társaságunk a Személyes Adatok kezelése során a következő elvek szerint jár el:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A Személyes Adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett (Ön) számára átlátható módon végezzük.

 

Célhoz kötöttség

A Személyes Adatok gyűjtése, kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

Adattakarékosság

Csak olyan Személyes Adatokat kezelünk, amelyek az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükséges adatokat.

 

Pontosság

A Személyes Adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. 

Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes Adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.


Korlátozott tárolhatóság

A Személyes Adatokat csak annyi ideig tároljuk, amennyi ideig az Érintettek azonosítása szükséges az Adatkezelés céljainak eléréséhez.

A Személyes Adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Személyes Adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor; ilyenkor is az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések mellett.

 

Integritás és bizalmi jelleg

A Személyes Adatok kezelése során megfelelő technikai, szervezési intézkedések alkalmazásával gondoskodunk azok megfelelő biztonságáról, az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Elszámoltathatóság

Felelősséget vállalunk a fent felsorolt elveknek megfelelő működésünkért.

 

3.2. Az Adatkezelés célja

Minden egyes Adatkezelésünk egy konkrét cél megvalósítása érdekében történik; a cél jogszerűségét pedig megvizsgáljuk az alább a jogalapokra vonatkozó pontban leírtak szerint.

Gondoskodunk róla, hogy Adatkezelésünk annak minden szakaszában megfeleljen ennek a célnak.

Az Adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis a célhoz kötöttség elve alapján az egyes személyes adatokat csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni. 

Az Adatkezelés céljának változása: A Személyes Adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az Adatkezelés összeegyeztethető az Adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a Személyes Adatokat eredetileg gyűjtöttük. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely eredetileg lehetővé tette a Személyes Adatok gyűjtését.

 

3.3. Az Adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. az Érintett (például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét célra is; 
 2. szerződés teljesítése:
 1. az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (például Ön) az egyik fél, 
 2. az Adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az Érintett (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez; 
 1. az Adatkezelés az Adatkezelőre (Társaságunkra) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
 2. az Adatkezelés az érintett (például Ön) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 3. az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 4. az Adatkezelés az Adatkezelő (Társaságunk) vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek. 

Különleges Adat az Adatkezelési Jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az Adatkezeléshez.

 

3.4. Az Adatkezelés időtartama meghatározásának szabályai

Társaságunk fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes adatot, 

 1. amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy 
 2. ha az Adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett (például az Ön) hozzájárulása, és az érintett személy visszavonta hozzájárulását,  
 3. illetve amely Adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap, 
 4. nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, 
 5. nem szükséges Társaságunk létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal). 

 

Az egyes adatkezelési folyamatok


Társaságunk az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük az adatkezelés jogalapját, és  kezelt adatok körét , az adatkezelés időtartamát is)

 

Előrebocsátjuk, hogy a jogi személyek természetes személy kapcsolattartói esetében (függetlenül az alább megjelölt jogalaptól) az adatkezelésünk alapjának az Adatkezelő jogos érdekét tekintjük. 

Kapcsolatfelvétel Társaságunkkal 

 

Kezelt adatok köre

Név, telefonszám, email cím, postai cím, jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe, illetve az üzenet tárgya és szövege

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

A felsorolt adatok arra szükségesek, hogy vissza tudjunk jelezni az Ön számára.

Az adatok forrása

Ön (mint a kapcsolatfelvételt kérő személy) adja meg.

Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó.   

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

Nem tudja felvenni a kapcsolatot Cégünkkel.

 

 • A Társaságunkkal történő szerződéskötés, vagy megrendelés leadása, illetve regisztráció a webshopba
 •  

  Kezelt adatok köre

  személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név, felhasználónév és jelszó, egyéni vállalkozó székhelye, telephelye; egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma), szállítással kapcsolatban a természetes személy vagy cég szállítási címe és a szállítási címhez tartozó név, elérhetőségi adatok (email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve), vásárolt termék típusa, darabszáma, esetlegesen kedvezménykupon kódja.

  Az adatkezelés jogalapja

  A szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése, ugyanis a hatályos számviteli jogszabályok alapján kötelesek vagyunk a szerződések megőrzésére.

  Az adatkezelés célja

  Szerződés kötése Önnel, vagy az Ön által leadott megrendelés felvétele. 

  Az adatok forrása

  Ön (mint szerződő fél / megrendelő) adja meg.

  Az adatkezelés időtartama

  A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződés megszűnését követő 8 év). A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést vagy nem tudjuk felvenni a megrendelést.

   

 • Cégünkkel megkötött szerződés, vagy az Ön által leadott megrendelés teljesítése 
 •  

  Ide tartozik a megrendelt termék házhozszállítása, vagy Ön részére egyéb módon történő eljuttatása; a megrendelt szolgáltatás eljuttatása az Ön részére, terméktámogatás esetén a support feladatok elvégzése, stb.

   

  Kezelt adatok köre

  Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név, szállítási cím, egyéni vállalkozó székhelye, telephelye;), elérhetőségi adatok (levelezési cím, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai.

  A csomagot kiszállító szolgáltató részére ezen adatok átadásra kerülnek.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés a megrendelés teljesítéséhez (vagyis a csomag feladásához, és a csomag kiszállításához) szükséges.

  Az adatkezelés célja

  Szerződés / megrendelés teljesítése.

  Az adatok forrása

  Ön (mint szerződő fél / megrendelő) adja meg.

  Az adatkezelés időtartama

  A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződés megszűnését követő 8 év). A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Nem tudjuk teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeinket, illetve a megrendelést.

   

 • Cégünk beszállítóival történő kapcsolattartás 
 •  

  Kezelt adatok köre

  Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: egyéni vállalkozó, őstermelő, neve, azonosításukra szolgáló nyilvántartási szám, adószám), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai; 

  fizetési adatok ( pl: bankszámlaszám , számlavezető bank neve)

  Az adatkezelés jogalapja

  A jogalap egyrészt az, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (pl: fizetés), másrészt jogszabályi kötelezettség teljesítése, ugyanis a hatályos számviteli jogszabályok alapján kötelesek vagyunk a szerződések megőrzésére.

  Az adatkezelés célja

  A szerződésből származó kötelezettségeink (fizetés, egyéb kötelezettségek) teljesítése, valamint a számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

  Az adatok forrása

  Ön (mint beszállító partner) adja meg.

  Az adatkezelés időtartama

  A mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződéses kapcsolat megszűnését / egyedi megrendelés leadását követő 8 év. Az egyéni vállalkozók elérhetőségi adatai valamint a jogi személyek magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a beszállító is teljesítette minden kötelezettségét.

  Amennyiben a szerződés mégsem jön létre, a felvett adatokat 1 év  eltelte után töröljük.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Nem jön létre szerződés a beszállítóval. • Facebook oldal üzemeltetése
 •  

  Kezelt adatok köre

  A cégünk adminisztrátorai, mint Facebook-felhasználók, láthatják a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatják azok nyilvános adatlapját.

  A rajongói oldalon tett kommentek.


  Facebook csoport tagság esetén ugyanezen adatok, illetve a csoportban tett posztok, kommentek.

  Az adatkezelés jogalapja

  Cégünk Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul cégünk híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.


  Facebook csoporttagság esetén a hozzájárulás megadásának módja a csoportba való felvétel kezdeményezése.

  Az adatkezelés célja

  Cégünk saját rajongói oldalt és csoportot tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja a cégünk ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása. 

  Az adatok forrása

  Az adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak számunkra hozzáférhetővé.

  Az adatkezelés időtartama

  Amikor Ön a Cégünk Facebook-oldalának a követése visszavonása, vagy kedvelés visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik a Facebook portálon való kapcsolata Cégünkkel.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Ön nem kap automatikus értesítést a Facebooktól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.

   

  A Facebook portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat. A Facebook azután is kezelhet adatokat az Önnek a Cégünk Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön a mi oldalunk követését már visszavonta. Cégünk kizárja a felelősséget a Facebook saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, Cégünk Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatásunk. 

   

 • Instagram oldal üzemeltetése
 •  

  Kezelt adatok köre

  Cégünk adminisztrátorai mint Instagram-felhasználók, láthatják a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatják azok nyilvános adatlapját.

  Az adatkezelés jogalapja

  Cégünk Instagram oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

  Az adatkezelés célja

  Cégünk saját oldalt tart fenn az Instagram közösségi portálon. Az adatkezelés célja a cégünk ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása. 

  Az adatok forrása

  Az adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak számunkra hozzáférhetővé.

  Az adatkezelés időtartama

  Amikor Ön a Cégünk Instagram-oldalának a követése visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik az Instagram portálon való kapcsolata Cégünkkel.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Ön nem kap automatikus értesítést az Instagramtól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.

   

  Az Instagram portál saját adatkezeléséről tájékoztatást az Instagram honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat, mely jelen szabályzat kiadásának napján a https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content linken található meg. Az Instagram azután is kezelhet adatokat az Önnek a Cégünk Instagram oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön a mi oldalunk követését már visszavonta. Cégünk kizárja a felelősséget az Instagram saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, Cégünk Instagram oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatásunk.

   

 • Youtube oldal üzemeltetése
 •  

  Kezelt adatok köre

  Cégünk adminisztrátorai mint Youtube-felhasználók, láthatják a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatják azok nyilvános adatlapját.

  Amennyiben a videót like-olja, dislike-olja, vagy kommentel a videó alatt, úgy azokat látja Cégünk, illetve kommentjei nyilvánossá válnak.

  Az adatkezelés jogalapja

  Cégünk Youtube oldalán a „feliratkozás”- gombra kattintással az Érintett hozzájárul Cégünk híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán. 

  Az adatkezelés célja

  Cégünk saját oldalt tart fenn a Youtube közösségi portálon. Az adatkezelés célja Cégünk ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.  

  Az adatok forrása

  Az adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak számunkra hozzáférhetővé.

  Az adatkezelés időtartama

  Amikor Ön Cégünk Youtube-oldalának a követése visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik a Youtube portálon való kapcsolata Cégünkkel. 

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Ön nem kap automatikus értesítést a Youtube-tól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.

   

  A Youtube portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Google honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat, mely jelen szabályzat kiadásának napján a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken található meg. A Google (a Youtube révén) azután is kezelhet adatokat az Önnek a Cégünk Youtube oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön a mi oldalunk követését már visszavonta. Cégünk kizárja a felelősséget a Google Youtube saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön,  a Cégünk Youtube oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatásunk.

   

 • A webshop működéséhez szükséges technikai adatok kezelése
 •  

  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a bejelentkező számítógépnek azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket cégünk rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. 

   

 • Weboldal látogatási adatok („Cookie”-k, „sütik”)
 •  

  A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat megtalálja a 2. számú mellékletben. A „süti” alkalmazásáról az ügyfelek tájékoztatása oly módon történik, hogy cégünk weblapján jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy a „süti” alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely mellett található egy link, amelyre kattintva elérhető a fenti mellékletben nevezett részletesebb tájékoztató.  A sütik a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket vissza-utasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.   

   

  Kezelt adatok köre

  A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat megtalálja a 2. számú mellékletben.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja

  A sütik egy része a weboldal megfelelő működéséhez szükséges, más részük anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, illetve vannak olyan sütik is, amelyek személyes profil összeállításához alkalmas adatokat gyűjtenek.

  Az adatok forrása

  Az adatokat az Ön szokásai alapján gyűjtik a sütik, és a sütik továbbítják számunkra.

  Az adatkezelés időtartama

  A sütik azok letöltését követően a külö süti tájékoztatóban leírt időtartam után automatikusan törlődnek. Továbbá lehetőség van azok manuális törlésére a böngészőből, amelyre vonatkozóan további információkat talál a 2 számú mellékletet képező cookie tájékoztatóban.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  A weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége. • Marketing célú profilozás 
 •  

  A profilozás során alkalmazott módszer lényege röviden a következő: az Ön által gyakran vásárolt termékekkel illetve a honlapon keresett, megtekintett termékekkel azonos vagy ahhoz hasonló termékek kerülnek kiajánlásra, illetve  a facebook böngészések, süti adatok alapján, továbbá vásárlói kérdőívek alapján kerülnek termékek kiajánlásra.

   

  Kezelt adatok köre

  Az Ön által gyakran vásárolt termékek köre, hírlevelekkel, Facebook felhasználással, sütikkel, online analitikákkal kapcsolatos adatok.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása a sütiválasztó eszköz révén;  a honlap analitika és a vásárolt termékekből levont következtetések esetén pedig Cégünk jogos érdeke

  Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja, hogy az Ön számára leginkább releváns termékekre tudjuk felhívni figyelmét.

  Az adatok forrása

  Ön (mint ügyfél / ügyféljelölt) adja meg, a termékvásárlással, illetve adott típusú termékek böngészésével, oldalon tanúsított aktivitásával; illetve ezen adatokból a szoftverek vonnak le következtetéseket.

  Az adatkezelés időtartama

  A profilozás eredménye az Ön profiljának törlése vagy sütik esetében a hozzájárulásának visszavonása után törlésre kerül

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Nem tudunk önnek személyre szabott termékajánlatot készíteni. • Hírlevéllel és személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
 •  

  Felhívjuk figyelmét, hogy nem minősülnek hírlevélnek a következő esetek: ha az e-mail cím kezelése elsősorban az érintett személy azonosítását szolgálja, pl. regisztrációkor, vagy megrendelés esetében, fizetéskor, vagy a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja. Ezen kívül a cégünk által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást cégünk bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a címzettek részére. 

   

  Kezelt adatok köre

  email cím, név

  személyre szabott hírlevél küldése esetén továbbá az Ön honlapunkon, webshopunkon való böngészésének adatai, vásárlói szokásai, hírlevél olvasási szokásai, stb.  A személyre szabott hírlevél keretében a hírlevélre feliratkozott felhasználók fenti szokásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a cookie-król szóló és a marketing célú profilozásról szóló részben talál.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása. 

  Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja hogy Önt értesíthessük üzleti ajánlatainkról, vagyis marketing tartalmú üzeneteket küldjünk az ön számára emailen. (személyre szabott hírlevél esetén pedig a személyesen az Ön igényeihez vagy érdeklődési köréhez igazított ajánlatainkról) 

  Az adatok forrása

  Név, email cím: Ön adja meg az adatokat.

  Személyre szabott preferenciák: Ön (mint ügyfél / ügyféljelölt) adja meg, a termékvásárlással, illetve adott típusú termékek böngészésével, oldalon tanúsított aktivitásával; illetve ezen adatokból a szoftverek vonnak le következtetéseket.

  Az adatkezelés időtartama

  A hozzájárulás visszavonásáig.  Ha egyéb típusú kapcsolatban is álluk a hírlevél küldésen kívül (pl: korábban egy terméket rendelt tőlünk), akkor a hírlevél lemondása esetén továbbra is kezelni fogjuk adatait (a számviteli jogszabályok miatt), azzal, hogy további hírlevelet nem küldünk az Ön számára.

  A hírlevélről való leiratkozást nem tekintjük úgy hogy egyben a webshop regisztrációja megszűntetését is kérné. Amennyiben ez a szándéka, kérjük azt külön jelezze rendszerünkben vagy a fent megadott elérhetőségeinken.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Nem tudunk Ön számára információkat küldeni kedvező ajánlatainkról, akcióinkról.

   

 • Egyéb, nem hírlevél típusú marketing célú megkeresések kiküldése: 
 •  

  A termékek, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos és így szükségszerű adatkezeléstől elkülönülő adatkezelési célból történik a reklám, marketing üzenetek küldéséhez, egyéb marketing célokhoz kapcsolódó adatkezelés. Ennek keretében a következő tevékenységeket végezzük: 

  • marketing sms-ek küldése, 
  • marketing célú közösségi oldalon keresztül feladott üzenetek küldése) 

   

  Kezelt adatok köre

  SMS:

  telefonszám és név,

  továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai;


  közösségi oldal használata esetén:

  a közösségi oldalon fenntartott profil beazonosítása

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja hogy Önt értesíthessük üzleti ajánlatainkról, vagyis marketing tartalmú üzeneteket küldjünk az ön számára emailen.  

  Az adatok forrása

  Ön adja meg az adatokat.

  Az adatkezelés időtartama

  Amennyiben Ön nem szeretne a jövőben reklám, marketing tárgyú üzeneteket kapni  részünkről, hozzájárulását bármikor visszavonhatja / tiltakozhat ezen üzenetek küldése ellen.  A hozzájárulásokat és azok visszavonását, illetve tiltakozást cégünk nyilvántartja.

  A visszavonó nyilatkozatát, tiltakozását az alábbiak útján teheti meg: a cégünk jelen tájékoztatóban közölt elérhetőségein


  Amennyiben nem vonja vissza hozzájárulását, úgy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük adataikat.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Nem tudunk Ön számára információkat küldeni kedvező ajánlatainkról, akcióinkról.

   

  Felhívjuk a figyelmét, hogy lényeges eltérés van a termékek, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó célú adatkezelések és a marketing (vagy ehhez kapcsolódó) célú adatkezelések között. A marketing-hozzájárulás bármikor visszavonható és az érintett személy (például az Ön) Személyes Adatait cégünk marketing-tárgyú nyilvántartásából törölni kell. Ezzel szemben a termékek, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok bizonyos jogszabályokban meghatározott esetekben vagy cégünk jogos érdeke fennállása esetében az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követően sem kerülnek törlésre meghatározott időpontig. Ez esetben ugyanis egyes Személyes Adatok törlése akár érvényes szerződések ellehetetlenülését okozná, ha ilyen esetekben is az érintett kérelmére törölni kellene a szerződés teljesítéséhez szükséges Személyes Adataikat, vagy pl. nem tudna eleget tenni cégünk az őt jogszabály alapján terhelő kötelezettségeinek bírósági eljárás esetén. 

   

 • Elégedettségfelmérés
 •  

  Kezelt adatok köre

  Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név, felhasználónév, stb..), 

  elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), 

  továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai;

  a vásárolt termék neve,

  a szolgáltatás igénybe vételének, termék megvásárlásának dátuma.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása, melyet az elégedettségfelmérő kérdőív kitöltésével ad meg.

  Az adatkezelés célja

  Előfordulhat, hogy szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése céljából megkeressük elégedettségfelmérési kérdőívekkel. 

  Az adatok forrása

  Ön adja meg az adatokat.

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatokat cégünk a kérdőív felvételét követő 2 éven belül törli.

  Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott ügyfélre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat cégünk statisztikai célokból is felhasználhatja a továbbiakban is.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye, hogy nem tudja elmondani számunkra a szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét.

   

 • Panaszkezelés
 •  

  Kezelt adatok köre

  Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név, felhasználónév), 

  elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), 

  továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai;

  a vásárolt termék neve,

  a szolgáltatás igénybe vételének, termék megvásárlásának dátuma;

  a panasz tárgya, és az azzal kapcsolatban tett intézkedésünk.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az panaszban foglalt adatokat Ön adja meg önkéntesen, ezt követően azonban a panasszal kapcsolatos dokumentáció megőrzése jogszabályi kötelezettség, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a ír elő Cégünk számára.

  Az adatkezelés célja

  Panaszkezelés. 

  Az adatok forrása

  Ön adja meg az adatokat, illetve a panasz kivizsgálása során Cégünk is áttekinti a panasszal érintett adatokat. A Cégünk által írt panaszválasz pedig - mint adatforrás -, tőlünk származik.

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatokat cégünk a panasz kivizsgálását követő 5 év után törli.

  Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott ügyfélre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat cégünk statisztikai célokból is felhasználhatja ezt követően is. 

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Ön nem tud panaszt tenni Cégünknél.

   

 • Törzsvásárlói program
 • Kezelt adatok köre

  Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név, felhasználónév), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), 

  továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; 

  az egyes vásárlások dátuma, a megvásárolt termék típusa.

  Az adatkezelés jogalapja

  Cégünk jogos érdeke, amely a vásárlók megtartásához fűződik.

  Az adatkezelés célja

  A törzsvásárlói program a törzsvásárlóknak a normál árazáshoz képest kedvezmények biztosítása.

  Az adatok forrása

  Ön adja meg az adatokat, illetve Cégünk regisztrálja a vásárlások időpontját, és a megvásárolt termékeket, illetve azok összegét.

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatokat az Ön tiltakozásáig kezeljük.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Ön nem tud részt venni törzsvásárlói programunkban.

   

 • Nyereményjáték szervezése
 •  

  Kezelt adatok köre

  Személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név, felhasználónév, közösségi oldalon hirdetett nyereményjáték esetén a közösségi oldalon fenntartott profil neve)

  elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), 

  nyeremény postázására szolgáló cím.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön hozzájárulása, melyet a nyereményjátékban való jelentkezéssel ad meg.

  Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja egyrészt a sorsolás lebonyolításának lehetővé tétele, másrészt célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez cégünk eljuttathassa a nyereményt.

  Az adatok forrása

  Ön adja meg az adatokat.

  Az adatkezelés időtartama

  A nyertes adatait a Cégünk a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a nyereményjáték keretében marketing célú megkeresésekre is külön hozzájárulást adott, úgy a marketing céllal kezelt adatai törlésére a marketing szekcióban megadott információk az érvényesek.

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Ön nem tud részt venni a nyereményjátékban.

   

 • Vagyon,- és személyvédelem kamerás felvétel segítségével
 •  

  Kezelt adatok köre

  A telephelyen tartózkodó személyek képmása, a telephelyen tanúsított magatartásuk; továbbá esetlegesen az ügyintézés során felhasznált személyazonosító okmányok is felvételre kerülhetnek. 

  A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

  Az adatkezelés jogalapja

  A felvétel készítéséhez kapcsolódóan az Ön hozzájárulása (a tájékoztatás a kamerás megfigyelés helyszínén elhelyezett piktogrammal és a fent említett „Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszerről” elnevezésű dokumentumban történik.


  Felhívjuk figyelmét, hogy a felvétel tárolásához kapcsolódóan az adatkezelés jogalapja a cégünk jogos érdeke, amely cégünk vagyonának, valamint az alkalmazásában álló személyek biztonságának védelméhez fűződik.


  A rögzített kamerafelvétellel kapcsolatos adatkezelésre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.), rendelkezései az irányadók.

  Az adatkezelés célja

  Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti,- fizetési titok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében, csalás, visszaélés megelőzése és felderítése érdekében.

  Az adatok forrása

  Az adatokat Ön adja meg, a megfigyelt területen való tartózkodása révén.

  Az adatkezelés időtartama

  3 nap 

  Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye

  Nem tud belépni Cégünk telephelyére, és nem tudja igénybe venni az ott tartózkodó kollégák személyes kiszolgálását.

  Ez esetben kérjük, hogy keressen minket emailben vagy telefonon.  Kérjük, hogy amennyiben adataiban változás következik be, úgy arról 8 napon belül értesítse cégünket, ugyanis szolgáltatásainkat csak ebben az esetben tudjuk a megfelelő színvonalon nyújtani az Ön számára.

   

 • Adatok forrása:
 •  

  Az adatok az érintettől (vagyis Öntől) kerülnek beszerzésre, illetve az Ön által a webshopban tanúsított magatartásból kerülnek következtetések levonásra (lásd marketing célú profilozás pontot).

   

  A jogi személy magánszemély kapcsolattartójának adatait megadhatja a jogi személy másik kapcsolattartója vagy képviselője is. • Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre
 •  

  Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

   

  Az egyes adatkezelési műveleteket azon személyek végezhetik, illetve az adatokat azok ismerhetik meg, akiknek munkakörét képezi a kapcsolódó tevékenység. Így különösen a munkakörüknél fogva adatrögzítést végzők, az informatikai rendszerek üzemeltetésével összefüggésben az informatikai szakterület alkalmazottai, valamint a szerződések teljesítésével kapcsolatban eljáró munkavállalók  (például kapcsolatfelvételnél az értékesítők, a szerződés teljesítése során a termék kiszállítói, support esetén az azzal foglalkozó kolléga, panaszok esetében a panaszkezelésben részt vevő kollégák) és egyes szerződéses jogviszonyok keretében eljárók. (Például ügyvédek, közjegyzők, ügyfél elégedettség felmérést végzők, közvetítők, követeléskezelők szerződéses feladatkörükben eljárva). 

  Cégünk szervezetén belül a Személyes Adatok munkavállalók által történő megismerhetőségének szabályrendszerét a belső szervezeti és működési szabályok, a munkavállalók munkaköri leírásai és a hozzáférési jogosultságok belső eljárásrendje határozza meg.  Cégünk munkavállalói csak olyan mértékben jogosultak megismerni az Ön Személyes Adatait, amilyen mértékben az szükséges feladataik elvégzéséhez és titoktartási kötelezettség terheli őket.  

  Megismerik továbbá az adatokat az Adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá azok, akik részére- az érintett (például az Ön) hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra kerülnek Személyes Adatai.

   

 • Adattovábbítás
 •  

  Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a fogalommeghatározások között) történő átadása vagy hozzáférhetővé tétele. 

  Cégünk Személyes Adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki, továbbít. A Személyes Adatok akkor továbbíthatók, ha 

  • Ön hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy 
  • az Önnel kötött, vagy megkötni kívánt szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy
  • az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy
  • szűk körben, ha cégünk jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi úton történő érvényesítése, biztonsági szolgálat kamerás megfigyelés kapcsán, elektronikus beléptetőrendszer vagy távfelügyeleti rendszer üzemeltetője)

   

  A követeléskezelés, illetve követelések jogi úton történő érvényesítése esetén alkalmazott adattovábbítás:

  Cégünknek a lejárt esedékességű követelése érvényesítése érdekében lehetősége van megbízást adni külső, követeléskezelési és behajtási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások igénybevételére, valamint külső jogi szakértő (ügyvéd) bevonására is.  Az érintett személy adatait a követeléskezelési feladattal megbízott munkavállaló, valamint a megállapodások megkötésében és a kapcsolattartás teljesítésében részt vevő munkavállalók ismerhetik meg. Az adatok megismerésére jogosultak a behajtási tevékenységben közreműködő, megbízott Adatfeldolgozók érdemi ügyintézésében részt vevő alkalmazottjai. 

   

  A lejárt követelések érvényesítése érdekében cégünk a következő személyek irányába hajthat végre adatátadást: 

  - az igényérvényesítésbe bevont Adatfeldolgozók részére, 

  - a hivatalos jogi eljárások (közjegyző, bíróság, végrehajtó) részére 

  - a követelés értékesítése esetén a követelés vásárlója részére.

   

  Tájékoztatjuk, hogy a hatályos Adatkezelési Jogszabályok alapján az Európai Unió tagállamába történő adattovábbítást úgy kell kezelni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

   

 • Adatfeldolgozók
 •  

  Cégünk jogosult Adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására.  Tájékoztatjuk, hogy az Adatfeldolgozásra történő adatátadást, Adatfeldolgozó igénybevételét az Adatkezelési Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem az érintettek tájékoztatásához. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott Személyes Adatokat kizárólag technikai feladatként cégünk rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára Adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a Személyes Adatokat a cégünk rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

  Az Adatfeldolgozók köre változhat, listájukat az 1. számú mellékletben találja meg.

   

 • Adatbiztonság
 •  

  Az adatok tárolása és feldolgozása cégünk székhelyén, telephelyén történik; Adatfeldolgozással járó tevékenységek esetében előfordulhat, hogy nem a fent nevezett helyszínen, hanem az Adatfeldolgozó székhelyén, telephelyén történik. 

   

  Cégünk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  • a Személyes Adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását (vagyis hogy védett legyen a jogosulatlan hozzáféréssel szemben),
  • integritását (jogosulatlan megváltoztatása elleni védelmet), 
  • rendelkezésre állását (az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek) és 
  • ellenálló képességét;
  • az adatok hitelességét, pontosságát, naprakészségét.

  Cégünk biztosítja az adatokkezelését végző rendszerek azon képességét, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a Személyes Adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

  Cégünk az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja.

   

  Cégünk az IT biztonságot szolgáló technológiákat és eljárásokat alkalmaz pl. biztonsági hozzáférés-szabályozások, jogosultságkezelő rendszerek, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, számítógépes azonosítók, jelszó, képernyővédelem, naplózás stb. 

  Az IT kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. 

  Cégünk szerverei zárt helyiségben, tűzbiztos környezetben kerültek elhelyezésre.

  Cégünk kamerás megfigyelést alkalmaz.

  Cégünk a Személyes Adatok törlésére való automatizmusokat,  szabályrendszereket vezetett be az adatkezelés során.

  Az IT rendszerek tűzfallal védettek.

  A Személyes Adatokat tartalmazó eszközök jelszóval védettek, és szigorú leltározási rend alá tartoznak.

  Cégünk az Adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai- szervezési előírásokat, az Adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően.  Szintén ezt a célt szolgálja, hogy az Adatfeldolgozó cégünk előzetes engedélyével vehet igénybe további Adatfeldolgozót. 

  Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Cégünk a weblapján keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni. 

  A webáruházban történő regisztráció esetén kérjük gondosan őrizze meg webáruházunkhoz  tartozó felhasználónevét és jelszavát és azokat senkivel se ossza meg.

   

 • Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 •  

  Az érintett személyek (köztük az Ön) jogaira vonatkozó általános szabályok:

   

  Ön bármikor fordulhat Cégünkhöz a lent meghatározott típusú kérelmekkel, mi pedig a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk Önt álláspontunkról, vagy az esetlegesen megtett intézkedéseinkről.  

  Ha cégünk nem ért egyet az Ön kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt az álláspontjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

  Cégünk az Ön alábbi típusú kérelmeit díjmentesen teljesíti. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor Cégünk, figyelemmel az adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel.  

  Amennyiben cégünknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további információk nyújtását kérhetjük a kérelmező személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása céljából.  

   

  Az Önt megillető egyes jogok:

  Hozzáférési jog (más néven tájékoztatáshoz való jog)

  Ön jogosult arra, hogy cégünktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatait kezeli-e cégünk; és ha kezeli, akkor a következő információkról is: 

  1. a) az adatkezelés céljairól; 
  2. b) a kezelt Személyes Adatok kategóriáiról; 
  3. c) azon címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a Személyes Adatokat közöljük (vagy fennáll az esélye, hogy közöljük), 
  4. d) a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartamáról; 
  5. e) az Ön következő jogairól: kérelmezheti cégünktől az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen; 
  6. f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
  7. g) ha az adatokat nem Öntől szereztük be, akkor az adatok forrására vonatkozó minden információról; 
  8. h) abban az esetben, ha cégünk alkalmaz ilyen eljárást, akkor az automatizált döntéshozatalról vagy profilalkotásról ismertetést adunk, és információt nyújtunk, hogy az ilyen adatkezelés Önre nézve milyen várható következményekkel jár. 

  Ha Személyes Adatokat Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítjuk, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő megfelelő garanciákról. 

  Ha kérelmezi, akkor cégünk az Ön általunk kezelt Személyes Adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

   

  A helyesbítéshez való jog 

  Ön jogosult arra, hogy kérje cégünktől az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését vagy kiegészítését. 

   

  A hozzájárulás visszavonásához való jog

  Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez.

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés jogszerűségét. Továbbá nem jár az adatkezelés megszűnésével akkor, ha jogszabály kötelezi Cégünket a további adatkezelésre, vagy kiemelten fontos jogos érdeke fűződik Cégünknek a további adatkezeléshez (pl: ki nem fizetett követelés miatti jogérvényesítés).

  A webáruházban történt regisztráció esetén Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a webáruházas felhasználói profil törlésével.

   

  A törléshez való jog 

  Ön jogosult kérelmezni, hogy cégünk törölje az Önre vonatkozó Személyes Adatokat az alábbi esetekben:

  1. a) a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
  2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
  3. c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
  4. d) Ön a Személyes Adatoknak a marketing célú kezelése ellen tiltakozik;
  5. e) a Személyes Adatait jogellenesen kezeltük; 
  6. f) a Személyes Adatokat a cégünkre vonatkozó Adatkezelési Jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
  7. g) a Személyes Adatok gyűjtésére a 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor. 

   

  A törlésre való kérelmet nem kell teljesítenie cégünknek, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

  1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
  2. b) a Személyes Adatok kezelését kötelezően előírja cégünk számára valamely adatkezelésre vonatkozó jogszabály; 
  3. c) a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek miatt;
  4. d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő adatkezelés esetében; vagy 
  5. e)  valamely személy jogi igényeinek az érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés.

   

  Az elfeledtetéshez való jog

  Ha a cégünk a fent leírtak alapján az Ön kérésére törölni köteles az Ön valamely Személyes Adatát, akkor megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az Ön adatait kezelő más Adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes Adatokra mutató linkek vagy ezen Személyes Adatok másolatának törlését.

   

  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

  Ön kérheti, hogy cégünk korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: 

  1. a) Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát; - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát; 
  2. b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  3. c) Cégünk már nem kívánja tovább kezelni az Ön Személyes Adatait, de Ön igényli az adatkezelés folytatását, mert szüksége van arra, hogy valamely jogi igényét érvényesíteni tudja; vagy 
  4. d) Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapítjuk, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

   

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön  hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

   

  Az adathordozhatósághoz való jog 

  Ön kérheti, hogy az Ön által Cégünk rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat 

  - széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, továbbá 

  - jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk

  ha: 

  1. a) az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;  és 
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

  A tiltakozáshoz való jog 

  Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon Személyes Adatainak kezelése ellen, --ha az adatkezelés cégünk jogos érdeken alapul, ideértve a profilalkotást is. 

  Ebben az esetben cégünk a Személyes Adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön vagy más érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak. 

   

  Ha a Személyes Adatok kezelése direkt marketing céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon Személyes Adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ez esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

   

  Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog 

  Abban az esetben, ha cégünknél egy automatizált adatkezelésen alapuló eljárás van folyamatban, Ön jogosult 

  • tájékoztatást kapni arról, hogy ez milyen hatással lehet Önre nézve,
  • kérelmezni cégünktől, hogy automatizált döntés helyett ember végezze el az önre vonatkozó műveletet
  • kifogást benyújtani az automatizált döntéshozatal ellen.

   

  Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

  1. a) az Ön és a cégünk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
  2. b) meghozatalát a cégünkre vonatkozó olyan Adatkezelési Jogszabály teszi lehetővé, amely az Ön jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
  3. c) az automatizált döntéshozatal az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

   

  Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek 

  Amennyiben 

  • cégünk elutasítja az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és Ön nem ért egyet cégünk ezen döntésével; vagy
  • cégünk az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja, 

  akkor Ön, mint érintett bírósághoz fordulhat. 

  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

   

  Ön kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság eljárását is

  (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

  postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  telefon: +36 - 1 - 391-1400

  fax: +36 - 1 – 391-1410). 

  Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

   

  Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a cégünknél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével. 

   

  Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

   

  Mellékletek:

  1. Az Adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája
  2. Cookie / süti használatra vonatkozó tájékoztatás
  3. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája  1. számú melléklet: Az Adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája:

   

  Szállítás, csomagküldés

   

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

  A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

  Az Érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi Érintett.

  Az Adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

   

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

  Magyar Posta Zrt.(1138 Budapest Dunavirág u. 2-6) 

  Cégjegyzékszám: 01-10-042463

  Telefonszám:     06-1-767-8282

  Email:                  ugyfelszolgalat@posta.hu 

  Webhely:     https://www.posta.hu 

  A Magyar Posta Zrt. Adatkezelési tájékoztatóját megtalálhatja ezen a linken: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

   

  VAGY

   

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

  GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (közismert nevén GLS Futár )

  (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) 

  Cégjegyzékszám: 13-09-1117551

  Telefonszám:       (+36 29) 88 66 70

  Email:                   adatvedelem@gls-hungary.com (adatvédelmi kérdésekben)

  Webhely:       https://gls-group.eu/HU 

  A GLS Futár Adatkezelési tájékoztatóját megtalálhatja ezen a linken: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat   Online fizetés mobilapplikációval

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: OTP Mobil Kft., (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)

  Az OTP Mobil Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato .

  A kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az Érintettek köre: Az OTP SIMPLE applikációval fizető valamennyi Érintett.

  Az Adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

  Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az OTP Mobil Kft. fent említett Adatkezelési tájékoztatója szerint alakul.

   

  Tárhely-szolgáltató

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  Adatfeldolgozó megnevezése Shopify International Limited Intertrust Ireland

  Címe:  2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland

  Tárhely szolgáltató elérhetősége: https://en.shopify.com.se/contact 

  A kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott valamennyi Személyes Adat.

  Az Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi Érintett.

  Az Adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

  Az Octonull Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken: https://www.shopify.com/contact 

  Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Shopify fent említett Adatkezelési tájékoztatója szerint alakul. 

   

  Számlázás

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázó szoftver biztosítása.

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  Octonull Kft. (Billingo üzemeltetője)

  Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

  Cégjegyzékszám: 01-09-198177

  E-mail: hello@billingo.hu

  Az Octonull Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

  Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A számla kibocsátásához szükséges adatok (Érintett számlázási és postázási neve, címe, valamint e-mail címe, ahová a számlát küldik).

  Az Érintettek köre: A webáruházban rendelést leadó személyek.

  Az Adatkezelés célja: számla kiállítása.

  Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.

   

  Könyvelés

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: A.D.K. Kft (1039 Budapest Hímző utca 12.)

  Telefon: 06-1- 454-0641

  Email: contact@adk.hu 

  Webhely: http://www.adkkft.com/ 

  Az Érintettek köre: Cégünk ügyfelei és egyéb üzleti partnerei ,beszállítói.

  Az Adatkezelés célja: számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

  Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.  Hírlevélküldés

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevélküldés.

  Adatfeldolgozó megnevezése: Klaviyo Inc

  Cím: 225 Franklin St, Boston, MA 02110

  Elérhetőség: sales@klaviyo.com ,  617-415-5563, https://www.klaviyo.com/landing/contact-us,  privacy@klaviyo.com 

   

  A Klaviyo Inc Adatkezelési tájékoztatója megtalálható ezen az oldalon: https://www.klaviyo.com/privacy/policy 

  Az Klaviyo Inc. vállalta, hogy teljesíti az USA kormánya és az EU között létrejött ún. „Privacy Shield” egyezményben foglalt adatvédelmi követelményeket. Ezzel kapcsolatosan bővebb információt talál a következő oldalon: https://www.privacyshield.gov/welcome és https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008RNFAA2&status=Active 

  A kezelt adatok köre: A feliratkozó Érintett neve és email címe.

  Az Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó személyek.

  Az Adatkezelés célja: A hírlevelek kiküldése.

  Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A leiratkozás kérelmezéséig tart az Adatkezelés.

   

  1. számú melléklet:

  Tájékoztatás az úgynevezett „cookie”-k vagy másképpen „sütik” működéséről

   

  Tisztelt Látogatónk! 

   

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy az eCom Empire Kft. honlapján sütiket/cookie-kat használunk.

   

 • Mit jelent a „cookie”, vagy magyarul süti?
 •  

  A süti olyan információ (kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájl), amelyeket a meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen, okostelefonján, vagy egyéb, internet böngészésre használt eszközén.

  Egy meghatározott időtartam eltelte után a sütik automatikusan törlődnek a gépéről. Ez az időtartam a sütik típusától függ (egy adott süti lejárata a böngésző részletes beállításainál megnézhető).

  Amikor Ön ismét ellátogat arra a honlapra, ahonnan a sütik letöltődtek, akkor az internetes böngészője elküldi az adott honlappal kapcsolatos sütiket a weboldal üzemeltetője felé. Ez lehetővé teszi a honlap üzemeltetője számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.

  A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között): azon weboldalak, amelyeket a látogató megtekintett, a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; a látogató IP-címe; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések; és egyéb olyan adatok amelyeket a látogató az adott weboldal számára megadott (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása), stb

   

 • A következő típusú sütiket használja honlapunk
 •  

  Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik, amelyek a webhelyről statisztikai adatokat gyűjtenek

  Ezek a sütik anonim adatokat tárolnak. Mérésekkel követik a látogatások és a megtekintett oldalak számát, a honlap látogatóinak tevékenységét és visszatérésük gyakoriságát. Lehetővé teszik a honlap forgalmának statisztikai elemzését. A sütikből származó információk révén igyekszünk a látogatóink szokásaihoz igazítani a honlapunk működését, továbbá igyekszünk könnyebbé tenni a látogatók számára a különböző aloldalak, információk megtalálását. 

   

  Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 29 napig maradnak aktívak.

   

  Technikai jellegű sütik

  Az ilyen típusú sütik a honlap megfelelő minőségű működését segítik elő, (például: biztonságos böngészéshez szükséges sütik, űrlapok kitöltésével, oldalak megjelenítésének beállításaival kapcsolatos sütik, kapcsolódhatnak munkamenethez, használat elősegítéséhez, a bejelentkezés biztonságához stb) 

  Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 2 évig maradnak aktívak.  Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni

   

  A sütik ezen típusa arra használható, hogy a honlapunkat felkereső látogatók részére személyre szabott, az igényeihez és az érdeklődési köréhez igazított ajánlatokat, reklámokat nyújthassunk. 

   

  Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 1 évig maradnak aktívak.

   

  A honlapunkra történő első látogatás alkalmával, majd ezt követően az oldal alján egy figyelemfelhívó sáv fog megjelenni, amelyben jelezzük, hogy honlapunkon sütiket használunk.

   

  A honlapunk olyan, külső szolgáltatók által készített sütiket is telepíthet, melyeket a külső szolgáltatók statisztikai mérésekhez, személyre szabott reklámokhoz felhasználnak. A honlapunkra mutató reklámok más weboldalakon/szolgáltatásokban is megjelenhetnek, melyeket a partnereink kezelnek. Az ezeken a weboldalokon/szolgáltatásokban használt sütik adataira és aktivitásuk időtartamára nem vállalunk felelősséget. Ezzel kapcsolatban az adott partnerek adatkezelési tájékoztatóiban tud tájékozódni.

   

 • Az egyes sütik beállításai
 •  

  Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik 

  Google Analytics: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

   

  Technikai jellegű sütik 

  Google TagManager: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

   

  Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni

  Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217  

  Google Adwords: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

  Etarget: http://www.etarget.hu/privacy.php 

   

  1. Az internetes böngészők sütikkel kapcsolatos beállításai 

   

  Alapesetben a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy támogassa a sütiket. Azonban – amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon – a böngésző beállításai módosításával is le tudja tiltani az összes sütit. Ha Ön úgy dönt, hogy a böngészőjében az összes sütit letiltja, úgy kizárólag a honlapunk nyilvános részein böngészhet, a biztonságos felületekhez azonban nem tud majd hozzáférni. Ha a honlapunkon navigál, lehetővé teszi a számunkra a sütik elhelyezését, azonban bármikor dönthet úgy, hogy a sütiknek a készülékén való elhelyezését megtiltja.

  A sütik telepítését megakadályozhatja böngészője beállításainak módosításával, az „inkognitó” mód (privát böngészés) aktiválásával, vagy a követés letiltására vonatkozó „Do Not Track” funkció beállításával.

  Ha a böngészője lehetőséget ad rá, akkor a beállításait olyan módon is konfigurálhatja, hogy bizonyos típusú, illetve bizonyos forrásból származó sütiket letiltson, vagy hogy minden alkalommal értesítést kérjen, amikor éppen egy újabb sütit fognak elhelyezni a számítógépén, amit így elfogadhat, de akár meg is akadályozhat.

   

  Az internetes böngészők oldalain további információkat talál, hogy az adott böngészőben hogyan végezheti el a sütik beállítását. Az elterjedt internetes böngészők esetében ezek a következő oldalak:

   

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies   

   

  Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami  

   

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu  

   

  Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html  

   

  Mobiltelefonban használt böngészők: Többnyire a „Beállítások” / „Adatvédelem” vagy „Adatkezelés és biztonság” menüpontokon belül tud tájékozódni és beállításokat végrehajtani.   • Speciális Információk az Adatkezelő Facebook rajongói oldalának sütijeiről
 •  

  Az Adatkezelő Facebook rajongói oldalának meglátogatásakor az Ön számítógépén, okostelefonján, tabletjén, illetve webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein a Facebook sütiket helyez el, mely egyedi kódot tartalmaz és amelyeket Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében az Adatkezelő is felhasznál az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kereskedelmi kommunikáció, marketing tevékenység, valamint az ügyfelek igényeinek felmérése és stasztikai célú elemzések elkészítése céljából.

  Az ún. Oldalelemzések funkció körében alkalmazott sütikből az Adatkezelő által hozzáférhető adat anonimizált formában az: oldalkedvelések száma, fizetett és az ún. organikus elérés megoszlása

  (https://hu-hu.facebook.com/help/285625061456389?helpref=uf_permalink) az oldalon közzétett tartalmak megosztására vonatkozó adatok, az oldal megtekintéseinek a száma, a bejegyzésekkel kapcsolatos aktivitási mérőszámok, az oldallal kapcsolatban aktivitást mutató személyek életkora, neme, helye és nyelve, demográfiai adatok, valamint az Adatkezelő célközönségének életmódjára és érdeklődési körére vonatkozó adatok (ideértve az oldalt meglátogató személyek online vásárlásaira és vásárlási szokásaira, továbbá az őket leginkább

  érdeklő termékek vagy szolgáltatások kategóriáira vonatkozó adatokat is). Az Oldalelemzések funckióról, az e körben elérhető adatok köréről részletesebben a Facebook tájékoztatása az irányadó a https://hu-hu.facebook.com/business/help/144825579583746 oldalon.

  A Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében azadatkez Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland) közös adatkezelőnek minősülnek. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között létrejött közös adatkezelői megállapodás szövege elérhető a 

  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oldalon.

  Az ún. Oldalelemzések funciójának adatai körében a Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint hogy a GDPR-ben előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán (korlátozás nélkül ideértve a GDPR 12. és 13., 15–22. és 32–34. cikkében).

  A Facebook által az Adatkezelő rajongói oldalain elhelyezett, és az Adatkezelő által a Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében hozzáférhető sütijeiről az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között létrejött közös adatkezelői  megállapodás alapján a Facebook nyújt tájékoztatást https://www.facebook.com/policies/cookies/  oldalon.

  A sütik használatát Ön a fenti linken elérhető „Hogyan tudja szabályozni a Facebook hirdetésmegjelenítési célú cookie-használatát?” alpontban foglaltak szerint tudja szabályozni, illetve azok engedélyezését módosítani vagy az engedélyezést visszavonni.

  Az Adatkezelő által a Facebook ún. Oldalelemzések funkcióinak körében használt sütik tárolási (kezelési, elérési) ideje a Facebook részéről 180 nap.

  Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszt, illetve jogorvoslatot a Beautyrobic Kft-nek az Adatkezelési tájékoztatóban  megadott elérhetőségeire küldhetik el.A Facebook adatkezelési tevékenységével kapcsolatban a Facebook Ireland Limited fő felügyeleti hatóságánál, az ír adatvédelmi biztosnál vagy a helyi felügyeleti hatóságnál lehet panaszt benyújtani. A Facebook adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy/update oldalon.

  A Facebook adatkezelésének jogalapjával kapcsolatos tájékoztató elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases  linken.

  Tájékoztatjuk, hogy a Facebook-on keresztül harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba közösségi média szolgáltatás igénybevétele körében adatovábbításra kerülhet sor. Az adattovábbítás garanciáját az un. Privacy Shield biztosítja, amely elérhető a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active linken (további információ itt található: https://www.facebook.com/about/privacyshield).

   

 • Google Adwords konverziókövetés használata
 •  

  A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

  Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen Személyes Adatot, így az Adatkezelő oldalán az Érintett személy (Ön, mint felhasználó) nem is azonosítható általuk. Amikor az Érintett (vagyis a felhasználó) a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google  láthatja, hogy az Érintett felhasználó a hirdetésre kattintott. Az Adatkezelő látja, hogy egy meg nem határozható személy a hirdetésre kattintott.

   

  A kezelt Személyes Adatok köre:

  Az Adatkezelő (mint a Googel AdWords ügyfele) nem tudja beazonosítani az egyes Érintett felhasználókat.  Az Adatkezelő azt az összesített adatot ismeri meg, hogy hány személyt ért el a hirdetése, illetve hányan kattintottak rá.

   

  Az Adatkezelés célja:

  Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról, és így következtetéseket tudnak levonni az adott hirdetés hatékonyságáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

   

  Az Adatkezelés jogalapja:

  Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy hirdesse saját szolgáltatásait és termékeit, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontjának megfelelően (az Adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek Személyes Adatok védelmét teszik szükségessé).

  Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Szintén használhatja ezt a linket: 

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

  Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

   

  Az adatfeldolgozó a Google Inc. (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en

   

  VII. A Google Analytics alkalmazása

  Az Adatkezelő honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Érintett (vagyis a felhasználó) által látogatott weblap használatának elemzését.

  A Google Inc. tájékoztatása szerint az Érintett felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Érintett felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. 

  A Google Analytics keretein belül az Érintett felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. 

   

  A kezelt Személyes Adatok köre:

  Az Adatkezelő nem tudja beazonosítani személy szerint az Érintett felhasználókat.

   

  Az Adatkezelés célja:

  A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen..

   

  Az Adatkezelés jogalapja:

  Az Adatkezelőnek a hatékonysághoz fűződő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontjának megfelelően (az Adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek Személyes Adatok védelmét teszik szükségessé).

   

  A cookie-k tárolását az Érintett felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

  Az adatfeldolgozó a Google Inc. (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

  További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en  

   

  1. számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül)

   

  GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

  A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.)

  A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény

  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008 évi XLVII. törvény

  1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

   Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

   A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

   A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

   A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

   45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

   A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 112 § szól a végrehajtási záradék tartalmáról)

   50 napos Lindalime Home Garancia
   Garancia

   Segítőkész és barátságos ügyfélszolgálat
   Kapcsolat